Atenció al públic:

9:00h.-13:00h./15:00h.-17:00h.

Santa Joaquima, 2-4

08243 Manresa

93 873 99 47

vedrunamanresa@vedruna.cat

Educació primària

ADQUIRINT I DESENVOLUPANT COMPETÈNCIES

(DE 6 A 12 ANYS)

El nostre objectiu

La finalitat de l’educació primària és proporcionar als alumnes una educació que els permeti desenvolupar-se personalment, adquirint la capacitat d’exercir el pensament crític, les nocions bàsiques de la nostra cultura y les habilitats bàsiques per afavorir la formació integral.

Principis metodològics

Contextualitzar, analitzar, relacionar, argumentar, convertir la informació en coneixement i desenvolupar habilitats a partir de l’aplicació de diferents mètodes:

Activitats personals de cada un dels alumnes en totes les àrees.

Activitats en petit grup o en gran grup, padrins de lectura i organització de jocs.

Tallers lingüístics amb activitats manipulatives i motivadores, ús de programes digitals i celebració de festes i diades específiques.

Dedicació de 6 hores setmanals a realitzar treballs per projectes transversals i globalitzadors a tots els cicles, on es reforça la cooperació, el respecte, l’autonomia i la empatia.

Dedicació horària de fins a 4 hores setmanals al 3r cicle d’EP, auxiliar de Conversa en grups reduïts des d’I3 a 6è, dedicats a Speaking, Celebració de “English Festivals-Halloween, Christmas, Easter ” i “English Day.

Àrees

Des de totes les àrees es tindran en compte els sis vectors per tal d’aconseguir una societat més justa i democràtica, cohesionada i inclusiva.

Inclou les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengües estrangeres. L’objectiu primordial és que els alumnes siguin capaços de dur a terme les tasques de comunicació que els permeti expressar la seva comprensió de la realitat, relacionar-se, integrar, comprendre, valorar i comunicar la seva cultura i sentiments, amb la utilització del llenguatge verbal oral i escrit i el no verbal emprant els mitjans audiovisuals i les tecnologies digitals.

Té la finalitat de desenvolupar la capacitat de raonament i la facultat d’abstracció aportant un conjunt de models i procediments d’anàlisi, càlcul i estimació que, aplicats en diferents contextos de la realitat, han de possibilitar la comprensió dels conceptes i el seu domini competencial per resoldre situacions i problemes.

Té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

Inclou l’educació Musical, la Plàstica i Visual,l’ audiovisual i l’ educació en arts escèniques i performatives. L’educació artística té com a objectiu desenvolupar les competències perceptives i d’expressió que permetin als alumnes comprendre el seu entorn i els mons artístics i culturals i adquirir eines per comunicar-se amb els llenguatges de les arts. L’alumne aprèn a percebre, però també a produir a partir del coneixement i de la comprensió de si mateix i del seu entorn.

Ha de fomentar l’adquisició dels coneixements, habilitats, valors i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de la vida.

Es refereixen a les capacitats que permeten als alumnes viure plenament i contribuir al benestar dels qui els envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui els són més llunyans. Els alumnes, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant l’educació bàsica obligatòria.

Consolidar la capacitat d’adaptar-se a noves situacions i nous contextos. Els hàbits d’aprenentatge han de servir per seguir aprenent al llarg de tota la vida, de la mateixa manera que els aprenentatges adquirits en un context determinat s’han de poder transferir a altres contextos.

Consisteix en un procés social i dinàmic en què les persones, individualment o amb col·laboració, identifiquen oportunitats per innovar i actuar transformant les idees en 2 projectes en un context real. Implica una actitud proactiva, de saber-se capaç de proposar, d’organitzar una idea que parteix del propi interès o d’un interès col·lectiu, que suposa prendre decisions, i requereix ser responsable de les pròpies accions. Implica que l’alumne o alumna es conegui a si mateix, les seves fortaleses i debilitats, per tal de ser eficaç en la presa de decisions.

Consisteix a implicar-se en la comunitat per garantir i defendre el lliure exercici dels drets econòmics, socials i culturals (perspectiva de gènere, drets humans, drets civils, salut, educació, alimentació, cultura…), promovent la defensa de la dignitat de les persones en un context de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. També implica adoptar perspectives multiculturals, multireligioses i multilingües que abracen la diversitat com un actiu enriquidor.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website